Bendrojo lavinimo mokyklų mokymo turinio atnaujinimas ir praplėtimas, sukuriant ir pritaikant naujus mokymo metodus

Gabių vaikų ugdymo efektyvumo didinimas švietimo sistemoje

Gabių vaikų ugdymui skirta metodinė medžiaga bei el. sistema yra parengta įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Gabių vaikų ugdymo efekytyvumo didinimas švietimo sistemoje“ (Nr. VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-001).

Projekto metodinė medžiaga: www.gvu.lt
Nuotolinio mokymo el. sistema: www.scitor.lt

Gamtos mokslų mokytojų kompetencijų biotechnologijų srityje kėlimo sistemos sukūrimas

(projekto numeris VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-004)

Projekto esmė

Projektu siekiama spręsti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų lygmenyje egzistuojančią problemą: mažėjantis gamtos mokslų populiarumas tarp moksleivių ir studentų  bei riboti moksleivių gebėjimai atskirų gamtos mokslų žinias sujungti į bendrą sistemą. 

Tai kelia riziką, kad pažangios gamtos mokslų tyrimų ir pramonės šakos (ypač biotechnologijų sritis, turinti aukštą plėtros potencialą) ateityje pritrūks paruoštų kompetentingų šios srities specialistų.

Projekte numatyta spręsti problemą sąlygojančias priežastis tobulinant mokytojų žinias apie gamtos mokslų išsivystymo lygį, mokslų potencialą ir taikymą; didinant mokymo priemonių pasirinkimą; tobulinant mokytojų kompetencijas, reikalingas ugdyti moksleivių eksperimentinius, kūrybinio mąstymo bei tikslingo darbo įgūdžius. Remiantis naujausiu McKinsey mokymo sistemų tobulinimo tyrimu, pagal Lietuvos mokymo sistemos lygį “good-to-great”, šiuo metu svarbiausia orientuotis į rengiamų ir dirbančių mokytojų kvalifikaciją.

Projekte bus parengtos kvalifikacijos tobulinimo programos biologijos, chemijos ir fizikos mokytojams biotechnologijų srityje. Bendra jungtinė metodinė dalis, pristatanti skirtingų mokslų bendrą indėlį į biotechnologijų plėtojimą ir jų tarpusavio ryšius, bei parengtos atskiros dalys pedagogams kiekvieno gamtos mokslo dėstomo mokyklose, atsižvelgiant į to dalyko (biologijos, chemijos ir fizikos, akcentuojant skirtingų disciplinų sąryšį) mokymo programas, kuri remsis pačia naujausia biotechnologijų ugdymo tarptautine praktika ir pasiekimais.

Taip pat bus parengta kūrybinio mąstymo užduočių rengimo ir vertinimo kvalifikacijos tobulinimo programa bei (gamtos mokslų srityje) metodinė priemonė gamtos mokslų mokytojams.

Projekte parengtos metodinės priemonės bus pritaikytos virtualioje mokymosi aplinkoje.

Projektas įgyvendinamas pagal veiksmų programos „VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos” priemonę „VP1-2.2-ŠMM-03-V Mokymo personalo dirbančio su Lietuvos vaikais gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais gyvenančiais Lietuvoje ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas”.

Projekto trukmė:

24 mėn. (pradžia 2011 m.)

Projekto tikslinė grupė:

Bendrojo lavinimo mokyklų biologijos, chemijos, fizikos dalykų mokytojai (335 asm.)

Projekto vykdytojai:

Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga „Mokslo parkas” kartu su Viešąja įstaiga „Nacionalinė moksleivių akademija”.

Partneriai:                                                                                                                                  

Vilniaus universitetas                                                                                                                  
Vytauto Didžiojo universitetas                                                                                                    
Vilniaus licėjus                                                                                                             
Marijampolės Sūduvos gimnazija  
Viešoji įstaiga "Pranciškonų gimnazija"                                                                                                       
Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijos asociacija

 

Projekto tikslai:

1.    Sukurti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų gamtos mokslų mokytojų kompetencijų kėlimo biotechnologijų srityje sistemą, skatinant tarpdalykinį kritinį mąstymą ugdantį mokymo procesą.
2.    Tobulinti nacionalinių egzaminų rengėjų ir gamtos mokslų mokytojų kompetenciją ugdyti ir vertinti bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių kūrybinio mąstymo gebėjimus.

Projekto uždaviniai:

1.      Parengti kvalifikacijos tobulinimo programą ir sukurti jai reikalingas mokymo priemones (9-12 kl.)
2.      Parengti pasirenkamo biotechnologijų dalyko programą ir mokymo priemones ir metodikas (9-10 kl. ir 11-12 kl.) bei atlikti pilotinį bandymą mokyklose.
3.      Vesti kvalifikacijos kėlimo kursus suteikiant gamtos mokslų mokytojams žinių ir gebėjimų, būtinų biotechnologinių temų įtraukimui į ugdymo procesą
4.      Parengti gamtos mokslų (biologijos, chemijos ir fizikos) kūrybinio mąstymo užduočių rengimo ir vertinimo kvalifikacijos kėlimo modelį ir apmokyti mokytojus bei nacionalinių egzaminų rengėjus.

Projekte bus vykdomi šie mokymai:

1.      Biotechnologijų kvalifikacijos kėlimo kursai gamtos mokslų mokytojams.
2.      Kūrybinio mąstymo užduočių rengimo kvalifikacijos kėlimo kursas nacionalinių egzaminų rengėjams ir kitiems gamtos mokslų mokytojams (intensyvus kursas).
3.      Kūrybinio mąstymo užduočių rengimo kvalifikacijos kėlimo kursas gamtos mokslų mokytojams, juose supažindinant apie kūrybinio mąstymo užduočių rengimo ir vertinimo modelį (neintensyvus kursas).

Projekto rezultatai:

1.      Parengtas kvalifikacijos tobulinimo programos komplektas fizikos, chemijos, biologijos mokytojams biotechnologijų srityje: metodinės priemonės (3 komplektai), reikalingos kvalifikacijos tobulinimo programai.
2.      Parengta laisvai pasirenkamo biotechnologijų dalyko programa ir mokymo metodika. Taip pat pasirinkto biotechnologijų dalyko metodinių priemonių komplektai, skirti mokyti.
3.      Parengta kūrybinio mąstymo ir užduočių rengimo ir vertinimo programa (1 vnt.) ir metodinė priemonė (1 vnt.).
4.      Parengtas vertinimo kompetencijos kvalifikacijos kėlimo modelis siekiant tobulinti nacionalinių egzaminų rengėjų ir gamtos mokslų mokytojų kompetenciją.
5.      Atliktas biotechnologijų modulio praktinis išbandymas dalyvaujant 12 apmokytų mokytojų. Taip pat, išleistos patobulintos pasirenkamųjų dalykų programos ir metodinių priemonių komplektai.
6.      Sukurta virtuali mokymosi aplinka (VMA) moodle sistemoje ir adaptuota visa parengta medžiaga el.mokymuisi.
7.      Apmokyti mentoriai (5 asm.).
8.      Apmokyti gamtos mokslų mokytojai (335 asm.).
9.      Sukurtas internetinis tinklapis www.biotechnologijos.lt mokytojams konsultuoti.
10.    Visos parengtos programos ir metodinė medžiaga sukelta į virtualią mokymosi aplinką.

Projekto tęstinumas:

Biotechnologijų modulis bus diegiamas kitose Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Projekto metu sukurtos programos, metodinė medžiaga, gamtos mokslų kūrybinio mąstymo užduočių rengimo modelis bei kiti rezultatai po projekto bus prieinami mokyklų bendruomenėms sukurtoje internetinėje erdvėje, kurio serverio palaikymą užtikrins partneris NMA ir Pareiškėjas. Vėliau ši IT priemonė bus integruota į bendrą pedagogams skirtą kvalifikacijos erdvę. Tęstinumui užtikrinti projekte sukurtoms programoms papildomo finansavimo nereikės, programos integruojamos į formaliojo švietimo programas. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas bus finansuojamas iš pedagogams kvalifikacijai numatytų lėšų. Biotechnologijų švietimo bendruomenė internete užtikrins informacijos apie mokslo naujoves pasiekiamumą ir profesinį mokinių orientavimą.

Biotechnologijų programų, metodinių priemonių ir mokymų paslaugų pirkimo dokumentai

Kontaktinė informacija pasiteirauti:

8-615-92870,
adm(@)mparkas.lt

Projekto tinklalapiai:

www.biotechnologijos.lt
www.gamtosmokslai.lt (bendra informacija apie ŠMM gamtos mokslų projektus)