Sekcijos ir mokymosi tvarka

Nacionalinėje moksleivių akademijoje veikia 8 dalykinės sekcijos: biologijos ir biochemijos, chemijos, ekonomikos ir vadybos, informatikos, fizikos ir nanotechnologijų, lietuvių filologijos, matematikos, muzikos.

Įstoję į pasirinktą sekciją (ar sekcijas), 5–11 klasių mokiniai (išskyrus muzikos sekciją) pradeda intensyvų mokymosi kursą, trunkantį visus mokslo metus. Mokiniai periodiškai elektroniniu būdu gauna užduotis iš mokytojų ir dėstytojų (priklausomai nuo sekcijos po 1 arba 2 užduotis per mėnesį). Mokytojai su užduotimi pateikia teorijos, pavyzdžių ir rekomenduojamos literatūros sąrašą, taip pat kiekvienas mokinys gali konsultuotis su užduotis pateikusiu mokytoju, prašyti papildomos literatūros. Nuotolinio mokymosi rezultatai vertinami dešimtbale sistema, moksleiviai gauna grįžtamąjį ryšį bei komentarus, kurių dėka gali toliau tobulėti.

Mokymasis akademijoje gali trukti nuo 2 iki 8 metų, t. y. nuo įstojimo iki 12 klasės.

Be nuolatinio mokymosi ir individualių konsultacijų nuotoliniu būdu, kiekvienais mokslo metais akademijos mokiniams rengiamos Vasaros bei Žiemos sesijos. Jų metu mokiniai dalyvauja dalykiniuose bei asmenybės ugdymo užsiėmimuose, žinias jiems perduoda mokslo, verslo, kultūros ir meno pasaulio profesionalai. Atsiradus galimybei rengiamos atskirų sekcijų trumpos sesijos (2-3 dienų), kuriose mokiniai užsiima praktine savo pasirinkto dalyko veikla.

Ši sekcija savo veiklą pradėjo 2006 m. UAB „Thermo Fisher Scientific“ iniciatyva. Joje sudaromos sąlygos biologijai ir biochemijai gabiems mokiniams įgyti papildomų žinių. Bendradarbiaujama su universitetų dėstytojais ir mokslinių institutų darbuotojais, siekiama padėti geriau suprasti biologinius reiškinius, įgyti daugiau naujausių žinių apie molekulinius gyvybės mokslus: genetiką, biochemiją, molekulinę biologiją, ląstelės biologiją, mikrobiologiją ir biotechnologijas.

Nuotoliniu būdu Biologijos ir biochemijos sekcijos mokiniams pateikiama įvairių biocheminių ir biologinių praktinių bei teorinių užduočių, kurias rengia Lietuvos sveikatos mokslų, Vytauto Didžiojo, Vilniaus universitetų, Biochemijos ir Biotechnologijos institutų dėstytojai bei mokslininkai. Per sesijas mokiniai ne tik klausosi teorinių paskaitų, bet ir turi galimybę dirbti Lietuvos universitetų, Biotechnologijos instituto laboratorijose, kuriose susipažįsta su naujausia mokslinių tyrimų įranga, atlieka bandymus.

Sekijos vadovė: dr. Daiva Baltriukienė - Vilniaus universiteto dėstytoja, VU Gyvybės mokslo centro mokslininkė. Specializuojasi į kamieninių ląstelių, audinių inžinerijos tyrimus. Be mokslinės veiklos, dr. D. Baltriukienė aktyviai užsiima ir papildomomis veiklomis – Nuo 2011 m. ji yra Baltijos laboratorinių gyvūnų mokslo asociacija (Balt-LASA) prezidentė, nuo 2011 m. – Europos laboratorinių gyvūnų mokslo asociacijų federacija (FELASA) valdybos narė, o nuo 2014 m. – Lietuvos kamieninių ląstelių tyrėjų asociacijos valdybos narė.

El. pašto adresas:  daiva.baltriukiene@bchi.vu.lt

Kuratorės: Rosita Reivytytė (Vilniaus Universitetas, NMA absolventė) ir Rugilė Martinaitytė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, NMA absolventė).

Chemijos sekcijos tikslas – lavinti mokinių gamtamokslines kompetencijas, tokias kaip moksliškai pagrįstos informacijos paieška, jos panaudojimas įvairių chemijos mokslo problemų sprendimui, analitinis mąstymas interpretuojant duomenis ir juose stebimus dėsningumus. Dedame pastangas, kad mokiniai įgytų svarbiausias žinias apie chemijos mokslo problemas ir jų sprendimo būdus, kurios praverstų ne tik ruošiantis Lietuvos ir tarptautiniams konkursams, olimpiadoms bei projektams, bet ir universitetinėse gamtos mokslų studijose. Sekcijos mokiniai yra labai sėkmingi olimpiadininkai: kasmet bent vieną tarptautinės chemijos olimpiados (IChO) medalį laimėdavo NMA chemijos sekcijos akademikas. Didžiuojamės, kad sekcijos alumnai yra baigę arba šiuo metu studijuoja prestižiniuose pasaulio universitete (Kembridžo, Oksfordo, Edinburgo ir t.t.).

Chemijos sekcijoje mokiniai mokosi 2-3 grupėmis. Pirmus dvejus metus mokiniai mokosi pagal chemijos sekcijos programą (žr. žemiau), kurią sudaro 21 užduotis. Pabaigę dvejų metų programą, mokiniai tęsia mokymąsi sekcijoje gaudami sudėtingesnes užduotis iš įvairių chemijos mokslų temų, kurios nėra įtrauktos į programą. Užduotys yra sprendžiamos trijų savaičių dažnumu, mokiniai taip pat gauna užduočiai atlikti reikalingą teorinę medžiagą, vykdoma bent viena nuotolinė konsultacija. Mokinių pateikti užduočių sprendimai yra ištaisomi ir jiems suteikiamas grįžtamasis ryšys. Chemijos sekcijos mokiniai taip pat yra kviečiami dalyvauti NMA žiemos ir vasaros sesijose, kuriose teorines paskaitas bei praktinius užsiėmimus veda dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio universitetų.  

Chemijos sekcijos programa.

Pirmieji metai:

 1. Tirpalai, koncentracijų reiškimo būdai.
 2. Skaičiavimai pagal reakcijų lygtis.
 3. Atomo sandara.
 4. Molekulių sandara ir cheminio ryšio teorijos (pavyzdinė užduotis).
 5. Tarpmolekulinės jėgos.
 6. Idealiosios dujos ir pirmasis termodinamikos dėsnis.
 7. Antrasis termodinamikos dėsnis ir cheminė pusiausvyra.
 8. Rūgščių-bazių, tirpumo ir kitų reakcijų cheminė pusiausvyra.
 9. Reakcijos greitis, kinetinės lygtys ir Arenijaus dėsnis.
 10. Reakcijų mechanizmai, kinetinės aproksimacijos daugiapakopėms reakcijoms.

Antrieji metai:

 1. Elektrochemijos pradmenys.
 2. P-bloko elementų chemija ir svarbiausios periodinės savybės.
 3. D-bloko (pereinamųjų) elementų chemija.
 4. Organinės chemijos įvadas I: junginių klasės, struktūra ir stereochemija.
 5. Organinės chemijos įvadas II: mechanizmai, nukleofiliškumas ir elektrofiliškumas, delokalizuoti elektronai.
 6. Nukleofilinio pakeitimo (SN) reakcijos.
 7. Eliminavimo (E) reakcijos.
 8. Elektrofilinio prijungimo (SE) reakcijos.
 9. Aromatiniai junginiai ir jų chemija.
 10. Karbonilinių junginių chemija I: nukleofilinis pakeitimas ir prijungimas.
 11. Karbonilinių junginių chemija II: α-padėties reakcijos.

Vadovas: dokt. Einaras Sipavičius - NMA Chemijos sekcijos alumnas (2013-2016 m.), buvęs šalies ir tarptautinių olimpiadų dalyvis. Chemijos bakalauras (Vilniaus universitetas, 2020 m.), gyvybės ir cheminės fizikos magistras (Vilniaus universitetas, 2022 m.). Nuo 2022 m. – Vilniaus universiteto fizikos doktorantas. Pagrindinė mokslinių tyrimų sritis: įvairių sistemų tarpmolekulinės struktūros ir spektroskopinių parametrų teorinis įvertinimas klasikinės ir kvantinės mechanikos skaičiavimais. Be mokslinės veiklos, Einaras prisideda prie mokinių olimpiadų organizavimo ir mokinių pasirengimo tarptautinėms olimpiadoms. Nuo 2018 m. jis yra NMA Chemijos sekcijos dėstytojas, o nuo 2020 m. – NMA vadoviukas, prisidedantis prie Vasaros ir Žiemos sesijų organizavimo.

El. pašto adresas: einaras.sipavicius@nmakademija.lt 

Chemijos sekcijoje taip pat dėsto sekcijos alumnai: dokt. Rokas Elijošius (Kembridžo universitetas, NMA absolventas), Valentas Olikauskas (Edinburgo universitetas, NMA absolventas), Viltė Juozokaitė (Edinburgo universitetas, NMA absolventė), Eivydas Trioška (Vilniaus universitetas, NMA absolventas), Simas Paluckas (NMA absolventas), Dinas Tverijonas (NMA absolventas, Vilniaus universitetas).

Ekonomika – tai menas pasiekti gyvenime kaip galima daugiau (Bernardas Šo).

Programos tikslas – lavinti vaikų ekonominį mąstymą, supažindinti su skirtingomis ekonomikos mokslo perspektyvomis bei teorijomis, mokyti stebėti ir vertinti šalies bei pasaulio ekonomikos įvykius, suprasti jos dėsnius.

Užduočių komplektus sudaro įvairūs testai, klausimai, uždaviniai, esė aktualiomis ekonomikos temomis, realių ekonomikos įvykių komentarai ir pan. Rengiant užduotis, atsižvelgiama į mokinių pasirengimo lygį ir pageidavimus.

Vadovas: prof. dr. Modestas Gelbūda - ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

NMA fizikos sekcijos tikslas yra supažindinti moksleivius su aktualiais fizikos taikymais moksle ir gyvenime, bei sudominti fizikos ir inžinerijos karjeros galimybėmis. Vasaros ir žiemos sesijose moksleiviai turės galimybę gyvai pabendrauti su įvairiose fizikos srityse dirbančiais specialistais, apsilankyti mokslinėse laboratorijose ir aukštųjų technologijų įmonėse. Nuotolinėse užduotyse ir pamokose moksleiviai sužinos apie naujausias fizikos teorijas ir atradimus.

Nuotolinio mokymosi programą sudaro kas dvi savaites siunčiami užduočių paketai, nagrinėjantys aktualią fizikos temą, pavyzdžiui, branduolinė sintezė, gravitacinės bangos, ledynų judėjimas ar naujausia fizikos Nobelio premija. Kartais tema kvies namų sąlygomis atlikti eksperimentą ar apdoroti duomenis. Užduotis sudaro teorijos įvadas, kuriame vaizdžiai išaiškinama tema, pateikiami papildomi informacijos šaltiniai. Užduočių pabaigoje pateikti 6-9 klausimai, kurie padės įtvirtinti žinias. Užduočių sunkumas pritaikytas visiems žinių lygiams. Iškilusius klausimus atsako užduoties kūrėjai ar sekcijos vadovai nuotolinių paskaitų metu.

Fizikos sekcijos skrajutė „Pasimatuok fiziką!“

Sekcijos vadovas: Dr. Aleksas Mazeliauskas – 2005-2007 metų NMA alumnas, buvęs vadoviukas, fizikas teoretikas. Šiuo metu atlieka dalelių ir medžiagos savybių tyrimus sunkiųjų jonų susidūrimų metu Didžiajame hadronų priešpriešinių srautų greitintuve (LHC). Dirba Heidelbergo universiteto Teorinės fizikos institute Vokietijoje.

Puslapis: aleksas.eu

El. pašto adresas: aleksas@nmakademija.lt

Kuratorius: Dr. Vytautas Jakštas – NMA alumnas, ilgametis NMA vadoviukas, fizikas. Dirba Fizinių ir technologijos mokslų centre Vilniuje.

Fizikos sekcijos nuotolinio ugdymo dėstytojai: Tomas Kvietkauskas (Mančesterio universitetas) ir Matas Urbonas (Kembridžo universitetas).

Šioje sekcijoje nuotoliniu būdu rengiamasi informatikos olimpiadoms, užduotys sprendžiamos ir pateikiamos varžybų sistemai.

Per akivaizdines sesijas daugiau dėmesio skiriama įvairioms mokslinėms ir praktinėms informatikos sritims, mokomasi taikyti įgytas žinias. Mokiniai bendradarbiauja su Lietuvos bei užsienio šalių profesionaliais informatikais, plečia savo akiratį, daugiau sužino apie mokslo ir verslo pasaulį.

Sekcijos vadovas: Tomas Savickas – NMA informatikos sekcijos alumnas. Baigęs informatikos bakalauro studijas Mančesterio universitete, šiuo metu dirba žaidimų industrijoje kur prisideda prie tokių projektų kaip Hogwarts Legacy.

Informatikos sekcijoje taip pat dėsto:  Gediminas Lelešius (Kembridžo universitetas, NMA absolventas), Tautvydas Jasiūnas (Kembridžo universitetas, NMA absolventas).

Kūrybiškumas turi būti skatinamas, o kūrybiškos asmenybės – visokeriopai palaikomos. To siekia į sekciją susibūrę mokiniai, mokytojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, rašytojai ir aktoriai. Kūrybinė veikla suvokiama ne tik kaip įvairaus pobūdžio tekstų rašymas ir interpretacijos, bet ir kaip tiesioginis bei netiesioginis kūrybingų asmenybių dialogas.

Šioje sekcijoje siekiama ugdyti mokinių kūrybinę saviraišką, plėsti kultūrinį akiratį, formuoti originalų požiūrį ir savitumą, mokyti tikslingai rinktis raiškos priemones. Todėl praktinės užduotys yra derinamos su literatūros teorija. Per sesijas mokiniai turi galimybę bendrauti ir kurti su profesionalais – rašytojais, aktoriais, poetais, dramaturgais ir kt.

Vadovas: prof. dr. Dainius Vaitiekūnas. VDU Švietimo akademija, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Lituanistikos skyriaus vadovas.

Dėsto XIX-XX a. ir naujausią lietuvių literatūrą, teksto analizę, semiotiką. 2000 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Diskurso struktūros Broniaus Radzevičiaus romane „Priešaušrio vieškeliai“. Šiuo metu Dainius yra Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto prodekanas mokslui. Tikina, kad jį pašėlusiai traukia linksma žinių ieškojimo atmosfera, kurią sukuria diskutuodami kartu su mokiniais.

El. pašto adresas: dainius.vaitiekunas@leu.lt

Kuratorė: Emilija Klimašauskaitė (VDU Švietimo akademija, NMA absolventė)

Matematikos sekcijos tikslas - ruošti mokinius matematikos olimpiadoms. Mokiniai į matematikos sekciją priimami nuo 5 klasės. 5-8 klasėse sprendžiami loginiai uždaviniai, siekiama lavinti loginį mąstymą ir dėsningumų pastebėjimą, susipažįstama su įrodymo sąvoka.

Vyresnių klasių mokiniai susipažįsta su pagrindinėmis olimpiadų temomis - algebra, geometrija, kombinatorika ir skaičių teorija. Mokomasi teorijos, reikalingos sprendžiant uždavinius matematikos olimpiadose, taip pat sprendžiami praėjusių olimpiadų uždaviniai, išsiaiškinamos už jų slypinčios pagrindinės idėjos. Visi vyresnių klasių mokytojai patys yra buvusių respublikinių olimpiadininkų prizininkai, tarptautinių olimpiadų dalyviai, prestižinių universitetų studentai, taigi gerai žino, kaip ruošti mokinius, esančius tame pačiame kelyje.

Sekcijos vadovė: Greta Morkūnė - NMA matematikos sekcijos alumnė , buvusi respublikinių matematikos olimpiadų laimėtoja ir tarptautinių matematikos olimpiadų prizininkė  baigusi matematikos studijas Kembridžo universitete Jungtinėje Karalystėje. Šiuo metu Greta dirba aviacijos srityje, tačiau aktyviai prisideda prie matematikos olimpiadų Lietuvoje populiarinimo, matematikos mokymo bei mokinių ruošimo tarptautinėms olimpiadoms.

El. pašto adresas: info@nmakademija.lt

Matematikos sekcijoje taip pat dėsto: Birutė Narijauskaitė (mokytoja ekspertė), Gintvilė Rutkutė (University of Glasgow, NMA absolventė).

Muzikos sekcijos moksleiviai atrenkami gyvų perklausų metu. Kiekvienas iš jų sesijos metu dalyvauja ne tik individualiose pamokose, bet ir groja mažiausiai dviejuose kamerinės muzikos ansambliuose, turi choro bei dirigavimo pamokas, lanko seminarus apie įvairius muzikanto gyvenimo aspektus ir turi tris galimybes koncertuoti solo ar kaip kamerinio ansamblio narys. NMA vasaros sesijas vainikuoja bendras visų muzikos sekcijos mokinių koncertas.

Vadovai - „Corpus Musicae“: Mirga Gražinytė-Tyla, Žilvinas Brazauskas (NMA absolventas), Natania Hoffman, Robertas Lozinskis (NMA absolventas), Algirdas Biveinis, Gabrielė Biveinienė.

Kuratorius: Adomas Gražinis (NMA absolventas)

El. pašto adresas: nmamuzikiukai@gmail.com

Tokių renginių metu akademikai ne tik praplečia akiratį ir įgyja vertingų žinių, bet ir susipažįsta su panašių interesų bendraamžiais iš visos Lietuvos. Akademijos mokinius kviečiant dalyvauti sesijose atsižvelgiama į jų nuotolinio mokymosi rezultatus ir pasiekimus olimpiadose bei konkursuose.