Sekcijos

Ši sekcija savo veiklą pradėjo 2006 m. UAB „Thermo Fisher Scientific“ iniciatyva. Joje sudaromos sąlygos biologijai ir biochemijai gabiems mokiniams įgyti papildomų žinių. Bendradarbiaujama su universitetų dėstytojais ir mokslinių institutų darbuotojais, siekiama padėti geriau suprasti biologinius reiškinius, įgyti daugiau naujausių žinių apie molekulinius gyvybės mokslus: genetiką, biochemiją, molekulinę biologiją, ląstelės biologiją, mikrobiologiją ir biotechnologijas.

Nuotoliniu būdu biologijos ir biochemijos sekcijos mokiniams pateikiama įvairių biocheminių ir biologinių praktinių bei teorinių užduočių, kurias rengia Lietuvos sveikatos mokslų, Vytauto Didžiojo, Vilniaus universitetų, Biochemijos ir Biotechnologijos institutų dėstytojai bei mokslininkai. Per sesijas mokiniai ne tik klausosi teorinių paskaitų, bet ir turi galimybę dirbti Lietuvos universitetų, Biotechnologijos instituto laboratorijose, kuriose susipažįsta su naujausia mokslinių tyrimų įranga, atlieka bandymus.

Vadovė: dr. Daiva Baltriukienė, Vilniaus universiteto Gyvybės
mokslų centras.

El. pašto adresas: daiva.baltriukiene@bchi.vu.lt

Chemijos sekcijos mokiniai gilina ir sistemina dalykines žinias, taiko jas apibendrindami tyrimų duomenis ir panaudoja spręsdami problemas. Chemijos mokymosi tikslai yra pažinti ir suprasti svarbiausius cheminius reiškinius bei dėsningumus, susiformuoti moksliškai pagrįstą pasaulėvaizdį, įgyti kritinio mąstymo ir tyrimų gebėjimų.  Atlikdami įvairias užduotis mokiniai išmoksta pasirinkti problemų sprendimui tinkamus informacijos šaltinius, kritiškai juos įvertina ir kūrybiškai pritaiko. Siekiama, kad mokiniai išvystytų savo gabumus chemijai, pasirengtų tolesniam mokymuisi ir praktinei veiklai, pasirengtų Lietuvos ir tarptautiniams konkursams, dalyvautų projektuose, konferencijose, neakivaizdinėse mokyklose, būreliuose,  ir kt.

Mokiniai skirstomi į pradedančiųjų ir pažengusiųjų grupes, kurioms pateikiamos skirtingos užduotys, su mokiniais diskutuojama atskirai, taip suteikiant galimybę individualiai lavinti gebėjimus. Mokymasis skatina kūrybiškumą, savarankiškumą, tiriamąją veiklą.

Vadovas: prof. habil. dr. Eugenijus ButkusEugenijus Butkus yra Vilniaus Universiteto Gyvybės mokslų centro profesorius, 2003–2013 m. buvo Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas. 2013 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas. Paskelbė per 100 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Vadovavo dešimt apgintų daktaro disertacijų. Yra žurnalo „Open Chemistry“ skyriaus  redaktorius ir žurnalo „Chemija“ redkolegijos narys.


El. pašto adresas: eugenijus.butkus@chf.vu.lt.

Ekonomika – tai menas pasiekti gyvenime kaip galima daugiau (Bernardas Šo).

Programos tikslas – lavinti vaikų ekonominį mąstymą, supažindinti su skirtingomis ekonomikos mokslo perspektyvomis bei teorijomis, mokyti stebėti ir vertinti šalies bei pasaulio ekonomikos įvykius, suprasti jos dėsnius.

Užduočių komplektus sudaro įvairūs testai, klausimai, uždaviniai, esė aktualiomis ekonomikos temomis, realių ekonomikos įvykių komentarai ir pan. Rengiant užduotis, atsižvelgiama į mokinių pasirengimo lygį ir pageidavimus.

Vadovas: dr. Vytautas Liesionis. 

Fizikos sekcijos tikslas yra supažindinti moksleivius su šiuolaikinės
fizikos pasiekimais ir aktualiomis mokslinėmis problemomis. Moksleiviai
pasikartoja ir gilina savo fizikos žinias aiškindami kasdienius ir
nekasdienius fizikinius reiškinius. Kurso metu mokiniai taip pat mokosi
atlikti nedidelės apimties mokslo darbus.

Mokymosi programą sudaro kas dvi savaites siunčiami užduočių paketai,
nagrinėjantys konkrečią fizikos temą (atradimą, reiškinį, technologiją
ir pan.). Moksleiviams pateikiami įvairių lygių uždaviniai užduoties
temai įsisavinti. Užduočių tikslas yra nutiesti tiltą tarp mokyklinės
fizikos kurso ir fizikos žinių pritaikymų pavyzdžių moksle bei gyvenime.
Sesijos metu moksleiviai klausosi teorinių apžvalginių paskaitų, lankosi
mokslinėse laboratorijose.

2020-2021 m. pirmo semestro užduočių temos:
1. Galaktikų sukimasis ir juodoji materija
2. Dalelių modelis, Higso mechanizmas ir LHC
3. 2020 Nobelio fizikos premija
4. Bozė–Einšteino kondensatas (užduoties pavyzdys)
5. Macho kūgis ir čerenkovo spinduliuotė
6. Faziniai virsmai ir burbulinė kamera
7. Mokslo sklaida ir dr. Andrea Ghez kolokviumas
8. Naujas kilogramo apibrėžimas ir Kibble svarstyklės

2020-2021 m. antro semestro užduočių temos:
1. Superlaidumas
2. ITER ir branduolių sintezė
3. P-simetrija ir Wu eksperimentas, Fainmano diagramos
4. Skaitmeniniai metodai fizikoje (Keplerio orbitų sprendimas)
5. Chandrasekhar bei TOV riba, dimensijų analizė
6. Interferometrija
7. Bendroji reliatyvumo teorija ir LIGO
8. Specialioji reliatyvumo teorija

Sekcijos vadovas:
Dr. Aleksas Mazeliauskas – 2005-2007 metų NMA alumnas, buvęs vadoviukas,
fizikas teoretikas. Šiuo metu atlieka dalelių ir medžiagos savybių
tyrimus sunkiųjų jonų susidūrimų metu Didžiajame hadronų priešpriešinių
srautų greitintuve (LHC). Dirba CERN teorinės fizikos departamente Ženevoje.

Puslapis: aleksas.eu
El. pašto adresas:  aleksas@nmakademija.lt

Kuratorius:
Dr. Vytautas Jakštas – NMA alumnas, ilgametis NMA vadoviukas, fizikas.
Šiuo metu dirba Fizinių ir technologijos mokslų centre Vilniuje.

Dėstytojai:
Emilis Kaziukėnas (Kembridžo universitetas),  Kristijonas Samuolis (Edinburgo universitetas). 

Šioje sekcijoje nuotoliniu būdu rengiamasi informatikos olimpiadoms, užduotys sprendžiamos ir pateikiamos varžybų sistemai.

Per akivaizdines sesijas daugiau dėmesio skiriama įvairioms mokslinėms ir praktinėms informatikos sritims, mokomasi taikyti įgytas žinias. Mokiniai bendradarbiauja su Lietuvos bei užsienio šalių profesionaliais informatikais, plečia savo akiratį, daugiau sužino apie mokslo ir verslo pasaulį.

Sekcijos vadovas: Marijonas Petrauskas, Edinburgo universitetas

El. pašto adresas:  marpetr@gmail.com

Patirtis: Marijonas yra buvęs NMA informatikos sekcijos mokinys ir tarptautinių informatikos olimpiadų medalininkas. Aštuonerius metus dirbo Lietuvos mokinių informatikos olimpiados vertinimo komisijoje.
Studijų metu kaupė patirtį tarptautinėse korporacijose – Uber, Google, Microsoft, o šiuo metu dirba duomenų analitikos inžinieriumi kompanijoje Palantir Technologies.

Marijonas sako: „Šiais laikais daugumos profesijų atstovai visą darbo dieną praleidžia prie kompiuterio, dažnai užsiimdami tuo, ką kompiuteris padarytų greičiau ir tiksliau. Informatika naudinga visiems – tai mokslas apie tai, kaip įdarbinti kompiuterius bei internetą, o savo laiką pasilikti kūrybinėms užduotims.“

Kūrybiškumas turi būti skatinamas, o kūrybiškos asmenybės – visokeriopai palaikomos. To siekia į sekciją susibūrę mokiniai, mokytojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, rašytojai ir aktoriai. Kūrybinė veikla suvokiama ne tik kaip įvairaus pobūdžio tekstų rašymas ir interpretacijos, bet ir kaip tiesioginis bei netiesioginis kūrybingų asmenybių dialogas.

Šioje sekcijoje siekiama ugdyti mokinių kūrybinę saviraišką, plėsti kultūrinį akiratį, formuoti originalų požiūrį ir savitumą, mokyti tikslingai rinktis raiškos priemones. Todėl praktinės užduotys yra derinamos su literatūros teorija. Per sesijas mokiniai turi galimybę bendrauti ir kurti su profesionalais – rašytojais, aktoriais, poetais, dramaturgais ir kt.

Vadovas: prof. dr. Dainius Vaitiekūnas. VDU Švietimo akademija, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Lituanistikos skyriaus vadovas.

Dėsto XIX-XX a. ir naujausią lietuvių literatūrą, teksto analizę, semiotiką. 2000 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Diskurso struktūros Broniaus Radzevičiaus romane „Priešaušrio vieškeliai“. Šiuo metu Dainius yra Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto prodekanas mokslui. Tikina, kad jį pašėlusiai traukia linksma žinių ieškojimo atmosfera, kurią sukuria diskutuodami kartu su mokiniais.

El. pašto adresas: dainius.vaitiekunas@leu.lt

Mokiniai šioje sekcijoje yra suskirstyti į grupes pagal klases ir pasiekimus. Jeigu tam tikros grupės mokiniams pateiktos užduotys atrodo per lengvos arba per sunkios, jie perkeliami į kitą grupę. Kiekvienai grupei du kartus per mėnesį pateikiama skirtingų, mokinių lygį atitinkančių, olimpiadoms reikalingų matematikos užduočių. Dėstytojai nurodo teoriją, pavyzdžių, uždavinių savarankiškam darbui. Su stipriausia olimpiadininkų grupe dirba pasaulinių olimpiadų prizininkai.

Vadovas: mokytojas ekspertas Leonas Narkevičius. Su Nacionaline moksleivių akademija bendradarbiauja nuo pat jos įkūrimo – 2004 m. Vadovauja matematikos sekcijai, o nuo 2012 m. yra akademijos direktorius. Leonas Narkevičius savo pedagoginę karjerą pradėjo Garliavos 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Vėliau dirbo Kauno 6-ojoje vidurinėje mokykloje, o nuo 1989 m. matematiką dėsto KTU gimnazijoje.

El. pašto adresas: leonas.narkevicius@gmail.com.

Muzikos sekcijos moksleiviai atrenkami gyvų perklausų metu. Kiekvienas iš jų sesijos metu dalyvauja ne tik individualiose pamokose, bet ir groja mažiausiai dviejuose kamerinės muzikos ansambliuose, turi choro bei dirigavimo pamokas, lanko seminarus apie įvairius muzikanto gyvenimo aspektus ir turi tris galimybes koncertuoti solo ar kaip kamerinio ansamblio narys. NMA vasaros sesijas vainikuoja bendras visų muzikos sekcijos mokinių koncertas.

Vadovai - „Corpus Musicae“: Mirga Gražinytė-Tyla, Žilvinas Brazauskas, Natania Hoffman, Robertas Lozinskis, Algirdas Biveinis, Gabrielė Biveinienė.
Kuratorius: Adomas Gražinis

El. pašto adresas:  adomas.grazinis@gmail.com

Mokymosi tvarka

Nacionalinėje moksleivių akademijoje veikia 8 dalykinės sekcijos: biologijos ir biochemijos, chemijos, ekonomikos ir vadybos, informatikos, fizikos ir nanotechnologijų, lietuvių filologijos, matematikos, muzikos.

Įstoję į pasirinktą sekciją, 5–11 klasių mokiniai (išskyrus muzikos sekciją) pradeda intensyvų mokymosi kursą, trunkantį visus mokslo metus. Mokiniai periodiškai elektroniniu būdu gauna užduotis iš mokytojų ir dėstytojų (priklausomai nuo sekcijos po 1 arba 2 užduotis per mėnesį). Mokytojai su užduotimi pateikia teorijos, pavyzdžių ir rekomenduojamos literatūros sąrašą, taip pat kiekvienas mokinys gali konsultuotis su užduotis pateikusiu mokytoju, prašyti papildomos literatūros. Nuotolinio mokymosi rezultatai vertinami dešimtbale sistema, moksleiviai gauna grįžtamąjį ryšį bei komentarus, kurių dėka gali toliau tobulėti.

Mokymasis akademijoje gali trukti nuo 2 iki 8 metų, t. y. nuo įstojimo iki 12 klasės.

Be nuolatinio mokymosi ir individualių konsultacijų nuotoliniu būdu, kiekvienais mokslo metais akademijos mokiniams rengiamos vasaros bei žiemos sesijos. Jų metu mokiniai dalyvauja dalykiniuose bei asmenybės ugdymo užsiėmimuose, žinias jiems perduoda mokslo, verslo, kultūros ir meno pasaulio profesionalai. Atsiradus galimybei rengiamos atskirų sekcijų trumpos sesijos (2-3 dienų), kuriose mokiniai užsiima praktine savo pasirinkto dalyko veikla.

Tokių renginių metu akademikai ne tik praplečia akiratį ir įgyja vertingų žinių, bet ir susipažįsta su panašių interesų bendraamžiais iš visos Lietuvos. Akademijos mokinius kviečiant dalyvauti sesijose atsižvelgiama į jų nuotolinio mokymosi rezultatus ir pasiekimus olimpiadose bei konkursuose.