Sekcijos ir mokymosi tvarka

Nacionalinėje moksleivių akademijoje veikia 8 dalykinės sekcijos: biologijos ir biochemijos, chemijos, ekonomikos ir vadybos, informatikos, fizikos ir nanotechnologijų, lietuvių filologijos, matematikos, muzikos.

Įstoję į pasirinktą sekciją (ar sekcijas), 5–11 klasių mokiniai (išskyrus muzikos sekciją) pradeda intensyvų mokymosi kursą, trunkantį visus mokslo metus. Mokiniai periodiškai elektroniniu būdu gauna užduotis iš mokytojų ir dėstytojų (priklausomai nuo sekcijos po 1 arba 2 užduotis per mėnesį). Mokytojai su užduotimi pateikia teorijos, pavyzdžių ir rekomenduojamos literatūros sąrašą, taip pat kiekvienas mokinys gali konsultuotis su užduotis pateikusiu mokytoju, prašyti papildomos literatūros. Nuotolinio mokymosi rezultatai vertinami dešimtbale sistema, moksleiviai gauna grįžtamąjį ryšį bei komentarus, kurių dėka gali toliau tobulėti.

Mokymasis akademijoje gali trukti nuo 2 iki 8 metų, t. y. nuo įstojimo iki 12 klasės.

Be nuolatinio mokymosi ir individualių konsultacijų nuotoliniu būdu, kiekvienais mokslo metais akademijos mokiniams rengiamos Vasaros bei Žiemos sesijos. Jų metu mokiniai dalyvauja dalykiniuose bei asmenybės ugdymo užsiėmimuose, žinias jiems perduoda mokslo, verslo, kultūros ir meno pasaulio profesionalai. Atsiradus galimybei rengiamos atskirų sekcijų trumpos sesijos (2-3 dienų), kuriose mokiniai užsiima praktine savo pasirinkto dalyko veikla.

Ši sekcija savo veiklą pradėjo 2006 m. UAB „Thermo Fisher Scientific“ iniciatyva. Joje sudaromos sąlygos biologijai ir biochemijai gabiems mokiniams įgyti papildomų žinių. Bendradarbiaujama su universitetų dėstytojais ir mokslinių institutų darbuotojais, siekiama padėti geriau suprasti biologinius reiškinius, įgyti daugiau naujausių žinių apie molekulinius gyvybės mokslus: genetiką, biochemiją, molekulinę biologiją, ląstelės biologiją, mikrobiologiją ir biotechnologijas.

Nuotoliniu būdu Biologijos ir biochemijos sekcijos mokiniams pateikiama įvairių biocheminių ir biologinių praktinių bei teorinių užduočių, kurias rengia Lietuvos sveikatos mokslų, Vytauto Didžiojo, Vilniaus universitetų, Biochemijos ir Biotechnologijos institutų dėstytojai bei mokslininkai. Per sesijas mokiniai ne tik klausosi teorinių paskaitų, bet ir turi galimybę dirbti Lietuvos universitetų, Biotechnologijos instituto laboratorijose, kuriose susipažįsta su naujausia mokslinių tyrimų įranga, atlieka bandymus.

Sekijos vadovė: dr. Daiva Baltriukienė - Vilniaus universiteto dėstytoja, VU Gyvybės mokslo centro mokslininkė. Specializuojasi į kamieninių ląstelių, audinių inžinerijos tyrimus. Be mokslinės veiklos, dr. D. Baltriukienė aktyviai užsiima ir papildomomis veiklomis – Nuo 2011 m. ji yra Baltijos laboratorinių gyvūnų mokslo asociacija (Balt-LASA) prezidentė, nuo 2011 m. – Europos laboratorinių gyvūnų mokslo asociacijų federacija (FELASA) valdybos narė, o nuo 2014 m. – Lietuvos kamieninių ląstelių tyrėjų asociacijos valdybos narė.

El. pašto adresas:  daiva.baltriukiene@bchi.vu.lt

Kuratorės: Rosita Reivytytė ir Rugilė Martinaitytė.

Chemijos sekcijos tikslas – lavinti mokinių gamtamokslines kompetencijas, tokias kaip moksliškai pagrįstos informacijos paieška, jos panaudojimas įvairių chemijos mokslo problemų sprendimui, analitinis mąstymas interpretuojant duomenis ir juose stebimus dėsningumus. Dedame pastangas, kad mokiniai įgytų svarbiausias žinias apie chemijos mokslo problemas ir jų sprendimo būdus, kurios praverstų ne tik ruošiantis Lietuvos ir tarptautiniams konkursams, olimpiadoms bei projektams, bet ir universitetinėse gamtos mokslų studijose. Sekcijos mokiniai yra labai sėkmingi olimpiadininkai: kasmet bent vieną tarptautinės chemijos olimpiados (IChO) medalį laimėdavo NMA chemijos sekcijos akademikas. Didžiuojamės, kad sekcijos alumnai yra baigę arba šiuo metu studijuoja prestižiniuose pasaulio universitete (Kembridžo, Oksfordo, Edinburgo ir t.t.).

Chemijos sekcijoje mokiniai mokosi 2-3 grupėmis. Pirmus dvejus metus mokiniai mokosi pagal chemijos sekcijos programą (žr. žemiau), kurią sudaro 21 užduotis. Pabaigę dvejų metų programą, mokiniai tęsia mokymąsi sekcijoje gaudami sudėtingesnes užduotis iš įvairių chemijos mokslų temų, kurios nėra įtrauktos į programą. Užduotys yra sprendžiamos trijų savaičių dažnumu, mokiniai taip pat gauna užduočiai atlikti reikalingą teorinę medžiagą, vykdoma bent viena nuotolinė konsultacija. Mokinių pateikti užduočių sprendimai yra ištaisomi ir jiems suteikiamas grįžtamasis ryšys. Chemijos sekcijos mokiniai taip pat yra kviečiami dalyvauti NMA žiemos ir vasaros sesijose, kuriose teorines paskaitas bei praktinius užsiėmimus veda dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio universitetų.  

Chemijos sekcijos programa.

Pirmieji metai:

 1. Tirpalai, koncentracijų reiškimo būdai.
 2. Skaičiavimai pagal reakcijų lygtis.
 3. Atomo sandara.
 4. Molekulių sandara ir cheminio ryšio teorijos (pavyzdinė užduotis).
 5. Tarpmolekulinės jėgos.
 6. Idealiosios dujos ir pirmasis termodinamikos dėsnis.
 7. Antrasis termodinamikos dėsnis ir cheminė pusiausvyra.
 8. Rūgščių-bazių, tirpumo ir kitų reakcijų cheminė pusiausvyra.
 9. Reakcijos greitis, kinetinės lygtys ir Arenijaus dėsnis.
 10. Reakcijų mechanizmai, kinetinės aproksimacijos daugiapakopėms reakcijoms.

 

Antrieji metai:

 1. Elektrochemijos pradmenys.
 2. P-bloko elementų chemija ir svarbiausios periodinės savybės.
 3. D-bloko (pereinamųjų) elementų chemija.
 4. Organinės chemijos įvadas I: junginių klasės, struktūra ir stereochemija.
 5. Organinės chemijos įvadas II: mechanizmai, nukleofiliškumas ir elektrofiliškumas, delokalizuoti elektronai.
 6. Nukleofilinio pakeitimo (SN) reakcijos.
 7. Eliminavimo (E) reakcijos.
 8. Elektrofilinio prijungimo (SE) reakcijos.
 9. Aromatiniai junginiai ir jų chemija.
 10. Karbonilinių junginių chemija I: nukleofilinis pakeitimas ir prijungimas.
 11. Karbonilinių junginių chemija II: α-padėties reakcijos.

Vadovas: dokt. Einaras Sipavičius

El. pašto adresas: einaras.sipavicius@nmakademija.lt 

Chemijos sekcijoje taip pat dėsto sekcijos alumnai: dokt. Rokas Elijošius (Kembridžo universitetas), Valentas Olikauskas (Edinburgo universitetas), Viltė Juozokaitė (Edinburgo universitetas), Eivydas Trioška (Vilniaus universitetas), Simas Paluckas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

Ekonomika – tai menas pasiekti gyvenime kaip galima daugiau (Bernardas Šo).

Programos tikslas – lavinti vaikų ekonominį mąstymą, supažindinti su skirtingomis ekonomikos mokslo perspektyvomis bei teorijomis, mokyti stebėti ir vertinti šalies bei pasaulio ekonomikos įvykius, suprasti jos dėsnius.

Užduočių komplektus sudaro įvairūs testai, klausimai, uždaviniai, esė aktualiomis ekonomikos temomis, realių ekonomikos įvykių komentarai ir pan. Rengiant užduotis, atsižvelgiama į mokinių pasirengimo lygį ir pageidavimus.

Vadovas: dr. Vytautas Liesionis. 

El. pašto adresas: vytautas.liesionis@vdu.lt 

Fizikos sekcijos tikslas yra supažindinti moksleivius su šiuolaikinės fizikos pasiekimais ir aktualiomis mokslinėmis problemomis. Moksleiviai pasikartoja ir gilina savo fizikos žinias aiškindami kasdienius ir nekasdienius fizikinius reiškinius. Kurso metu mokiniai taip pat mokosi atlikti nedidelės apimties mokslo darbus.

Mokymosi programą sudaro kas dvi savaites siunčiami užduočių paketai, nagrinėjantys konkrečią fizikos temą (atradimą, reiškinį, technologiją ir pan.). Moksleiviams pateikiami įvairių lygių uždaviniai užduoties temai įsisavinti. Užduočių tikslas yra nutiesti tiltą tarp mokyklinės fizikos kurso ir fizikos žinių pritaikymų pavyzdžių moksle bei gyvenime. Sesijos metu moksleiviai klausosi teorinių apžvalginių paskaitų, lankosi mokslinėse laboratorijose.

2020-2021 m. pirmo semestro užduočių temos:
1. Galaktikų sukimasis ir juodoji materija
2. Dalelių modelis, Higso mechanizmas ir LHC
3. 2020 Nobelio fizikos premija
4. Bozė–Einšteino kondensatas (užduoties pavyzdys)
5. Macho kūgis ir čerenkovo spinduliuotė
6. Faziniai virsmai ir burbulinė kamera
7. Mokslo sklaida ir dr. Andrea Ghez kolokviumas
8. Naujas kilogramo apibrėžimas ir Kibble svarstyklės

2020-2021 m. antro semestro užduočių temos:
1. Superlaidumas
2. ITER ir branduolių sintezė
3. P-simetrija ir Wu eksperimentas, Fainmano diagramos
4. Skaitmeniniai metodai fizikoje (Keplerio orbitų sprendimas)
5. Chandrasekhar bei TOV riba, dimensijų analizė
6. Interferometrija
7. Bendroji reliatyvumo teorija ir LIGO
8. Specialioji reliatyvumo teorija

Sekcijos vadovas: Dr. Aleksas Mazeliauskas – 2005-2007 metų NMA alumnas, buvęs vadoviukas, fizikas teoretikas. Šiuo metu atlieka dalelių ir medžiagos savybių tyrimus sunkiųjų jonų susidūrimų metu Didžiajame hadronų priešpriešinių srautų greitintuve (LHC). Dirba CERN teorinės fizikos departamente Ženevoje.

Puslapis: aleksas.eu
El. pašto adresas:  aleksas@nmakademija.lt

Kuratorius: Dr. Vytautas Jakštas – NMA alumnas, ilgametis NMA vadoviukas, fizikas. Šiuo metu dirba Fizinių ir technologijos mokslų centre Vilniuje.

Fizikos sekcijoje taip pat dėsto:
Matas Urbonas (Kembridžo universitetas) ir Tomas Kvietkauskas (Mančesterio
universitetas).

Šioje sekcijoje nuotoliniu būdu rengiamasi informatikos olimpiadoms, užduotys sprendžiamos ir pateikiamos varžybų sistemai.

Per akivaizdines sesijas daugiau dėmesio skiriama įvairioms mokslinėms ir praktinėms informatikos sritims, mokomasi taikyti įgytas žinias. Mokiniai bendradarbiauja su Lietuvos bei užsienio šalių profesionaliais informatikais, plečia savo akiratį, daugiau sužino apie mokslo ir verslo pasaulį.

Sekcijos vadovas: Tomas Savickas – NMA informatikos sekcijos alumnas. Baigęs informatikos bakalauro studijas Mančesterio universitete, šiuo metu dirba žaidimų industrijoje kur prisideda prie tokių projektų kaip Hogwarts Legacy.

Informatikos sekcijoje taip pat dėsto:  Gediminas Lelešius (Kembridžo universitetas), Tautvydas Jasiūnas (Kembridžo universitetas).

Kūrybiškumas turi būti skatinamas, o kūrybiškos asmenybės – visokeriopai palaikomos. To siekia į sekciją susibūrę mokiniai, mokytojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, rašytojai ir aktoriai. Kūrybinė veikla suvokiama ne tik kaip įvairaus pobūdžio tekstų rašymas ir interpretacijos, bet ir kaip tiesioginis bei netiesioginis kūrybingų asmenybių dialogas.

Šioje sekcijoje siekiama ugdyti mokinių kūrybinę saviraišką, plėsti kultūrinį akiratį, formuoti originalų požiūrį ir savitumą, mokyti tikslingai rinktis raiškos priemones. Todėl praktinės užduotys yra derinamos su literatūros teorija. Per sesijas mokiniai turi galimybę bendrauti ir kurti su profesionalais – rašytojais, aktoriais, poetais, dramaturgais ir kt.

Vadovas: prof. dr. Dainius Vaitiekūnas. VDU Švietimo akademija, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje Lituanistikos skyriaus vadovas.

Dėsto XIX-XX a. ir naujausią lietuvių literatūrą, teksto analizę, semiotiką. 2000 m. apgynė daktaro disertaciją tema „Diskurso struktūros Broniaus Radzevičiaus romane „Priešaušrio vieškeliai“. Šiuo metu Dainius yra Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto prodekanas mokslui. Tikina, kad jį pašėlusiai traukia linksma žinių ieškojimo atmosfera, kurią sukuria diskutuodami kartu su mokiniais.

El. pašto adresas: dainius.vaitiekunas@leu.lt

Kuratorė: Emilija Klimašauskaitė.

Mokiniai šioje sekcijoje yra suskirstyti į grupes pagal klases ir pasiekimus. Jeigu tam tikros grupės mokiniams pateiktos užduotys atrodo per lengvos arba per sunkios, jie perkeliami į kitą grupę. Kiekvienai grupei du kartus per mėnesį pateikiama skirtingų, mokinių lygį atitinkančių, olimpiadoms reikalingų matematikos užduočių. Dėstytojai nurodo teoriją, pavyzdžių, uždavinių savarankiškam darbui. Su stipriausia olimpiadininkų grupe dirba pasaulinių olimpiadų prizininkai.

Kuratorė: Natalja Sinicyna

El. pašto adresas: info@nmakademija.lt

Matematikos sekcijoje taip pat dėsto: Birutė Narijauskaitė (mokytoja ekspertė), Gintvilė Rutkutė (University of Glasgow).

Muzikos sekcijos moksleiviai atrenkami gyvų perklausų metu. Kiekvienas iš jų sesijos metu dalyvauja ne tik individualiose pamokose, bet ir groja mažiausiai dviejuose kamerinės muzikos ansambliuose, turi choro bei dirigavimo pamokas, lanko seminarus apie įvairius muzikanto gyvenimo aspektus ir turi tris galimybes koncertuoti solo ar kaip kamerinio ansamblio narys. NMA vasaros sesijas vainikuoja bendras visų muzikos sekcijos mokinių koncertas.

Vadovai - „Corpus Musicae“: Mirga Gražinytė-Tyla, Žilvinas Brazauskas, Natania Hoffman, Robertas Lozinskis, Algirdas Biveinis, Gabrielė Biveinienė.

Kuratorius: Adomas Gražinis

El. pašto adresas: nmamuzikiukai@gmail.com

Tokių renginių metu akademikai ne tik praplečia akiratį ir įgyja vertingų žinių, bet ir susipažįsta su panašių interesų bendraamžiais iš visos Lietuvos. Akademijos mokinius kviečiant dalyvauti sesijose atsižvelgiama į jų nuotolinio mokymosi rezultatus ir pasiekimus olimpiadose bei konkursuose.